Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Innerwave”:
De onderneming die onder de handelsnaam “Innerwave” gedreven wordt door Patrick Willems, gevestigd te Zeeland.

“Ontvangstbevestiging”:
De ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.3 van deze voorwaarden.

“Product”:
Het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en Innerwave binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.

“Voorwaarden”:

Deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

2.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Innerwave middels haar website op de markt gebrachte producten. Met het plaatsen van een bestelling heeft de koper kennis kunnen nemen van en wordt de koper geacht zich akkoord te verklaren met deze voorwaarden. Op uw verzoek zenden wij een exemplaar van deze voorwaarden aan u toe.
2.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk, indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van onze contractspartij of onderhandelingspartner zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard.
2.3 Indien een met ons gesloten overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.
2.4 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen over mogelijk nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, met als uitgangspunt dat de strekking van de overeenkomst en deze voorwaarden behouden blijft.
2.5 Op al onze overeenkomsten is “het” Nederlands recht van toepassing.

3. Aanbiedingen / Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Innerwave zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Indien Innerwave de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter, zal zij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (brief of e-mail) aan Innerwave te melden.
3.2 Wij zijn gerechtigd onze aanbiedingen of prijsopgaven te herroepen, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
3.3 De overeenkomst tussen Innerwave en u komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Innerwave. Een koopovereenkomst komt tot stand indien wij uw bestelling (aanbod) schriftelijk of per e-mailbericht hebben aanvaard. Deze aanvaarding vindt normaalgesproken plaats per e-mailbericht door middel van een “ontvangstbevestiging”. De factuur wordt na gestuurd. Wij adviseren u de factuur uit te printen en te bewaren in uw administratie.
3.4 Innerwave is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Innerwave dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.
3.5 Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4. Transport en betaling

4.1 Wij behouden ons het recht voor betaling vóór aflevering te verlangen.
4.2 Innerwave behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

5. Levering en risico

5.1 De door u gekochte zaken worden in beginsel binnen drie (3) werkdagen na de dag waarop de koopovereenkomst is gesloten verzonden.
5.2 Levering vindt plaats door middel van bezorging op het door u bij uw bestelling opgegeven adres in Nederland. De levering wordt door de DHL gedaan. Veelal betekent dit dat de producten twee keer worden aangeboden. Indien er in beide gevallen niemand aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen kunnen ze worden afgehaald op een DHL Parcelshop.
5.3 Wanneer uw adres niet via een verharde rijweg of anderszins redelijk bereikbaar is, wordt afgeleverd op een adres dat zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijk opgegeven adres ligt.
5.4 Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies bij u worden bezorgd/afgeleverd, dient u dat bij of dadelijk na de aanneming van de zaken schriftelijk (of per e-mailbericht naar: info@innerwave.nl) bij ons te melden waarbij u de algemene aard van de schade of het verlies dient aan te geven, bij gebreke waarvan u geacht wordt de zaken zonder uiterlijk zichtbare schade of verlies te hebben ontvangen.
5.5 De door ons opgegeven aflevertermijn is geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn dienen wij – alvorens wij eventueel in verzuim geraken – derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Dit laat onverlet dat de klant het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden indien de levertijd meer dan 30 dagen bedraagt.
5.6 Wanneer u in gebreke bent met het verrichten van een handeling waarmee u aan de aflevering moet meewerken, zijn de daaruit voortvloeiende kosten (waaronder die van opslag en beheer) voor uw rekening.
5.7 De zaken komen voor uw risico vanaf het moment van de bezorging, derhalve vanaf het moment dat u (of iemand namens u) in het bezit of de macht van de zaken bent gesteld. Vanaf het moment dat u er redelijkerwijs rekening mee dient te houden dat u de zaken aan ons terug zult (moeten) geven, dient u als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan te zorgen. Indien de zaak teniet of achteruit is gegaan doordat u niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd, kunt u geen vervanging van de afgeleverde zaak eisen.
5.8 Innerwave behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Innerwave of de leverancier van het product) is beschadigd.
5.9 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Innerwave schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Innerwave u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Innerwave heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Innerwave, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Innerwave zijn voldaan.

7. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

7.1 Innerwave is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
7.2 Omstandigheden in de zin van artikel 7.1 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Innerwave geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 Innerwave garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor de door u geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering met een maximum van € 500.000,-  per gebeurtenis.
9.2 Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van hetgeen door ons is of had moeten worden geleverd, dan wel tot het bedrag dat wij ter zake daadwerkelijk op derden verhalen.
9.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door overschrijding van leveringstermijnen, tenzij u aantoonbare schade lijdt.
9.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade).
9.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door foutief gebruik van de aan u geleverde producten.

10. Bemiddeling en geschillen

10.1 Indien er een geschil ontstaat tussen u en Innerwave naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en Innerwave, kunt u Innerwave verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij Innerwave van mening is dat de aard van dit geschil zulk een bemiddeling niet rechtvaardigt.
10.2 Indien een geschil niet op basis van artikel 10.1 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te ‘s-Hertogenbosch bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. Tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Innerwave meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtvordering.

11. Klachten

11.1 U dient een klacht kenbaar te maken bij Innerwave.
11.2 Klachten over de geleverde producten zijn niet ontvankelijk, indien de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd, indien er sprake is geweest van feitelijk onjuist gebruik, of indien er sprake is van wijzigingen aan het geleverde die niet door ons zijn verricht.

12. Elektronische communicatie

12.1 Wij erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch heeft plaatsgevonden. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden erkent u dit ook en zult u dat evenmin doen.

13. Disclaimer

De informatie op de site van Innerwave is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De artikelen zijn geschreven in beknopte vorm en zijn niet uitputtend. Ze dienen niet als vervanging van een consult of behandeling bij uw arts of diëtist, maar als bron van algemene informatie. Aan de geboden informatie kan geen diagnostische waarde, noch therapeutische waarde worden ontleend. Behalve indien expliciet anders vermeld, is Innerwave als zodanig niet aansprakelijk voor de effectiviteit van de aangeboden producten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelingsmethoden en overige tekstuele omschrijvingen op deze website, noch kunnen hier garanties op worden afgegeven. Met het gebruik van deze website verklaart gebruiker dat dit voor eigen risico geschiedt, en alle verantwoordelijkheid verband houdende met het gebruik van deze website bij de gebruiker ligt.


14. Contact gegevens

Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:

Patrick Willems,
Innerwave,
Hoefslag 9a
5411 LS, Zeeland.
Telephone: +31 (0)486-852210
E-mail: contact@Innerwave.nl

© Copyright 2021, Innerwave.